SỰ CHÚ Ý LÀ ĐƠN VỊ TIỀN CỦA THÀNH CÔNG XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIA TĂNG ĐỘ TẬP