SỰ CHÚ Ý LÀ ĐƠN VỊ TIỀN CỦA THÀNH CÔNG NHỮNG CÁI GIÁ CỦA SỰ PHÂN TÁN