SỰ CHÚ Ý LÀ ĐƠN VỊ TIỀN CỦA THÀNH CÔNG LÀM VIỆC NHẬP TÂM THAY ĐỔI NÃO BỘ